výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Šimánková

Náplň práce výchovného a kariérového poradce:

1. Péče o žáky s výukovými a výchovnými obtížemi, zdravotním postižením a mimořádným nadáním:

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
 • zajišťuje podklady pro vyšetření žáků v PPP, SPC
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
 • zajišťuje poradenskou péči pro žáky v obtížných situacích
 • společně se školním psychologem, speciální pedagožkou a metodičkou prevence vyhledává a pracuje se žáky, jejichž chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • spolupracuje s PPP, SPC, středními školami, sociálními odbory obvodních úřadů
 • společně s ostatními pedagogy se podílí na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory a hodnotí průběžně jejich účinnost
 • pro zohlednění žákových obtíží, postižení či mimořádného nadání jsou školou uznatelná vyšetření pouze v PPP či SPC. Není povinností vyšetření přímo z PPP Prahy 7, avšak v nespádové PPP mohou být dlouhé čekací doby


2. Volba povolání:

 • sleduje možnosti získávání informací o nabídce středních škol a informuje žáky o studijních možnostech
 • poskytuje individuální konzultace pro žáky a rodiče
 • spolupracuje s učiteli se zaměřením na volbu povolání
 • koordinuje svoji činnost s pedagogy ze středních škol a zaměstnanci z úřadu práce
 • nabízí ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 7 možnost testování studijních předpokladů žáka při volbě střední školy či víceletých gymnázií. Testování je zcela dobrovolné a na žádost rodičů


3. Dokumentace

 • vede databázi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s vývojovými poruchami učení, zdravotním postižením, výchovnými problémy, mimořádným nadáním a pravidelně ji aktualizuje
 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
 • eviduje individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory


Konzultační hodiny: dle dohody

Kontakt: Mgr.Lenka Šimánková

Telefon: 775 110 271

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies