program prevence

Metodička prevence rizikového chování Mgr. Radka Tůmová

Program prevence rizikového chování je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu. Vede k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a k rozvoji sociálně komunikativních dovedností. Jeho součástí je pomáhat žákům osvojit si takové znalosti, dovednosti a způsobilosti, které pomáhají předcházet konkrétním formám rizikového chování. Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru a úzké spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy.

Cíle programu

Prioritou naší školy je, abychom budovali důvěru, velmi dobré, přátelské a příjemné vztahy mezi učiteli a žáky a následně přátelské vztahy s rodiči. Naším cílem je také neustále prohlubovat povědomí žáků o rizikovém chování a o jejich možných následcích, k čemuž směřují veškeré akce a aktivity Programu prevence. Snažíme se naplňovat tyto cíle

  • prohlubování právního vědomí žáků (předpisy, zákony – nutnost jejich dodržování);
  • jasné konkrétní postoje k řešení rizikového chování ve škole i mimo ni (kouření, alkohol, šikana, xenofobie...);
  • řešení všech nastalých problémů nenásilnou formou;
  • vedení žáků k toleranci;
  • dodržování pravidel slušného chování (třídních pravidel).


V rámci programu zveme do školy odborníky z praxe, spolupracujeme mimo jiné s Policií České republiky i neziskovými organizacemi.     

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies