Školská rada

Školská rada má celkem devět členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky a všichni její členové musí být způsobilí k právním úkonům.

Školská rada (Sbírka zákonů č. 472/2011 § 168)

1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
2. schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy,
3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
9. podává návrh na odvolání ředitele,
10. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.


Složení ŠKOLSKÉ RADY 2021-2024

za pedagogy:      
Mgr. Romana Burdychová   burdychova@plaminkova.cz
Mgr. Šárka Maroušková        marouskova@plaminkova.cz 
Mgr. Radka Tůmová           tumova@plaminkova.cz

 

za zákonné zástupce      
 Mgr. Jana Skalková, DiS - předsedkyně skalkova.j@gmail.com
 Mgr. Pavel Broum Pavel.Broum@mze.cz
 Mgr. Jan Hrdina - místopředseda ianrh@seznam.cz

 

za MČ Praha 7:      
Marcela Kašparová   kasparka@seznam.cz
Zuzana Zelenková Bedřichová z.bedrichova@seznam.cz
Pavel Tauer   pavel@tauer.cz 

 

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies