Školní poradenské pracoviště

Od 1. září 2016 v souvislosti s novelou školského zákona tvoří tým školního poradenského pracoviště školní psycholožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence a speciální pedagog.

Školní poradenské pracoviště naplňuje především tyto cíle:

  • pracuje se všemi subjekty školy a vytváří tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování
  • sleduje účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytváří metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • připravuje podmínky a rozšiřuje možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, individuální reedukace některých žáků
  • buduje příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posiluje průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohlubuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytuje metodickou podporu učitelům
  • prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integruje poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies