Zápis do 1. tříd 2024-25

Zápisy do 1. tříd budou probíhat dle rezervovaných časů z předzápisů ve dnech

10. - 11. 4. 2024.


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

prostřednictvím tohoto sdělení bychom Vám rádi objasnili, jak budou probíhat zápisy na naší ZŠ pro školní rok 2024-2025.

Zápis probíhá podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Systém zápisů bude probíhat následujícím způsobem:


 1. Předzápisy

Ve dnech 18. 3. 2024 0:00 hodin – 29. 3. 2024 23:59 hodin budou probíhat tzv. předzápisy. V uvedeném čase bude možné si zarezervovat termín zápisu na naší ZŠ. Po ukončení registrace vám v potvrzujícím emailu přijde předvyplněný formulář přihlášky k zápisu. Vyplněnou přihlášku k zápisu podepsanou alespoň jedním zákonným zástupcem a ostatní dokumenty k zápisu odevzdá zákonný zástupce osobně v den zápisu.

 • V případě, že osobní účast zákonných zástupců ve škole v den zápisu není možná (i přesto je třeba rezervovat termín) musí být přihláška odeslána nejpozději v den zápisu, a to jedním z následujících způsobů:
  • Do datové schránky školy z datové schránky zákonného zástupce
   • adresa datové schránky školy je ssqkn4n
  • Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
  • Poštou na adresu školy (je třeba zaslat přihlášku s ověřeným podpisem)
 • V případě, že již předem víte, že se zápisu osobně nezúčastníte nebo jste předzápisy zmeškali, informujte prosím o tomto sekretariát školy, kde uvedete jméno dítěte a termín zápisu.

 1. Vlastní zápis žáků do 1. ročníku

Zápisy budou probíhat dle zarezervovaných časů (vizte bod 1. výše) ve dnech 

10. – 11. 4. 2024.

 • S sebou si přineste (viz dokumenty k zápisu níže):
 • rodný list dítěte či jiný rovnocenný doklad
 • průkaz totožnosti a v případě občana jiného státu cestovní pas a doklad o pobytu na území ČR
 • vyplněnou přihlášku k zápisu a souhlas s nošením uniformy + poučení (formulář získáte v potvrzujícím emailu, který jste obdrželi po úspěšném ukončení registrace termínu zápisu viz předzápisy výše)
 • případně vyplněnou žádost o odklad spolu s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny a od ošetřujícího lékaře
 • případně vyplněnou žádost o zvláštní plnění školní docházky
 • Na základě kritérií k přijetí a kapacitních možností školy bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí uchazeče/ky

Berte prosím na vědomí, že:

 • koncem měsíce června 2024 pořádá škola osobní setkání nových prvňáčků spolu s třídními učitelkami a vychovatelkami
 • se na naší škole nosí školní uniformy, a to od 1. do 4. ročníku
 • v příštím školním roce se budou otevírat dle počtu uchazečů až dvě 1. třídy s maximální kapacitou 25 dětí na jednu třídu
 • zákonní zástupci dítěte mají právo v průběhu zápisu požádat o odklad školní docházky o jeden rok
 • výuka na naší ZŠ probíhá v českém jazyce, v pátém ročníku a na druhém stupni probíhá výuka vybraných předmětů částečně v jazyce anglickém, a to metodou CLIL1
 • do doby nástupu školní docházky můžete pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji následováním přiložených instrukcí „doporučení pro zákonné zástupce“ a "doporučení k rozvoji dítěte"
 • seznam spádových ulic platných od 1. 4. 2021 naleznete níže
 • v souladu s §38 zákona 500/2004 Sb. (správní řád) bude všem účastníkům správního řízení umožněno nahlédnout do spisu, a to v úterý 7. 5. 2024 od 13:30 hodin do 15:30 hodin a ve čtvrtek 9. 5. 2024 od 13:30 hodin do 15:30 hodin v kanceláři školy.

Za vedení školy

Jaroslav Andrle a Lenka Šimánková


Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies