Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny (je nedílnou součástí ŠŘ)

Podmínky přijetí do školní družiny (ŠD)

 1. O zařazení do ŠD rozhoduje ředitel školy
 2. Do školní družiny se přijímají pouze žáci 1. stupně
 3. Přijetí do ŠD není nárokovatelné, přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných zákonných zástupců, žáci nižších ročníků a žáci s doloženým sociálním či zdravotním znevýhodněním
 4. Žáci se přihlašují k pravidelné docházce do ŠD správně vyplněným zápisním lístkem, na jehož zadní straně je jasně uvedeno, kdy a s kým bude žák odcházet
 5. Předávání informací zákonným zástupcům, přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení

 

Organizace činností, denní režim

 1. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 2. Provozní doba ŠD je stanovena takto:
 • Ranní družina: 7.00 – 7.45 (příjem žáků do ranní družiny končí v 7.30)
 • Odpolední družina: od konce výuky do 17.30 Žáky odpolední družiny si vychovatelky ŠD vždy přebírají po ukončení výuky od vyučujících. Na oběd chodí žáci ŠD v době jim vyhrazené, zhruba 15 minut po skončení výuky.
 • Večerní??
 1. V době od 13.45 do 15.30 probíhá řízená činnost v jednotlivých odděleních ŠD dle programu školní družiny
 2. ŠD využívá ke své činnosti místnost ŠD, dále tělocvičnu, školní hřiště, keramickou dílnu. Do těchto prostor se žáci přezouvají a dodržují bezpečnost. Zákonní zástupci se v těchto prostorách nezdržují. Po 15.30 mohou zákonní zástupci vstoupit do školní budovy, na příchod žáka vyčkají v chodbě v přízemí.
 3. Žáci mají právo účastnit se v době ŠD zájmové činnosti – kroužků. Pokud žáci odcházejí z oddělení ŠD na tuto zájmovou činnost, lektoři nebo učitelé si je vyzvednou osobně a osobně též vychovatelce předají.
 4. Do jednotlivých oddělení ŠD se zapisuje 25 až 30 pravidelně docházejících žáků.
 5. Žáci jsou ze ŠD uvolňováni jen na základě údajů v zápisních lístcích nebo řádné omluvenky napsané zákonnými zástupci. K uvolnění žáka nestačí telefonická žádost či e-mail. Dítě je vydáno pouze zákonným zástupcům nebo osobě jimi určené na základě písemného sdělení (omluvenky).
 6. Nepřítomnost žáka se zapisuje do třídní knihy.
 7. Pokud zákonní zástupci žáka ze školní družiny vyzvedli, do školní družiny se již žák nevrací.
 8. Případ, kdy jeden ze zákonných zástupců nesmí vyzvedávat žáka, musí být doloženo úředně.
 9. Žáci mají v průběhu pobytu ve ŠD zaveden pitný režim.

 

Povinnosti žáků

 1. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, Školním řádem a Řádem školní družiny.
 2. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští ŠD, každé vzdálení vychovatelce oznámí.
 3. Za žáka, který se zúčastnil vyučování a do ŠD se nedostaví, vychovatelka neodpovídá. Zapíše ho jako nepřítomného.

 

Úplata za školní družinu

 1. Navštěvování školní družiny je zpoplatněno. Poplatky za návštěvu školní družiny je třeba uhradit do 10. září a 10. února příslušného období na

č. ú.: 51 - 2509910217/0100, VS 7777, KS 0308

Tuto platbu je nutno doložit příslušné vychovatelce. O výši poplatku jsou zákonní zástupci informováni na začátku školního roku, je uvedena v zápisním lístku.

 

Dokumentace školní družiny

 1. Třídní kniha
 2. Deník odpolední a ranní družiny
 3. Zápisní lístky

 

Ostatní ustanovení

 1. Odhlásit dítě ze ŠD lze jen písemnou formou
 2. Žák může být po závažných kázeňských přestupcích či po neuhrazení poplatku ze ŠD vyloučen.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies