Zvláštní zápis pro žáky UA

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


Ředitel základní školy / Директор початкової школи Ing. Bc. Jaroslav Andrle, Ph.D. oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Termín zápisu / Дата та час запису: 7. a 8. 6. 2023, 15:00 - 17:00 
Místo zápisu / Місце запису: Zastupitelský sál Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2


Organizace zápisu / Порядок запису:


1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.


2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.


3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:
a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v českoukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)
заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
документ, що дає право представляти дитину.


4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.


V Praze dne 3. března 2023
Ing. Bc. Jaroslav Andrle, Ph.D
ředitel základní školy / Директор початкової школи


Kritéria k přijetí žáků do 1. ročníků základních škol zřízených městskou částí Praha 7 v termínu tzv. zvláštního zápisu pro školní rok 2023/2024


V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění), ustanovením § 2 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol stanovuje ředitel Základní školy ve školském obvodu Praha 7, a obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol stanovuje ředitel základní školy ve školském obvodu Praha 7, kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.


Přijímání do 1. ročníku základního vzdělávání:
▪ Děti s nástupem povinné školní docházky (6 let do 31. 8. 2023)
▪ Děti s odkladem povinné školní docházky (7 – 8 let)
Přednostně budou přijímáni uchazeči s místem pobytu v příslušném školském obvodu základní školy městské části Praha 7.
V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přijat uchazeč:
1. s místem pobytu v městské části Praha 7
2. s místem pobytu v jiné městské části Prahy
Termín zápisu: 7. a 8. 6. 2023, 15:00 - 17:00
V případě rovnosti kritérií se o volná místa transparentně
losuje.


V Praze dne 3. března 2023
Ing. Bc. Jaroslav Andrle, Ph.D
ředitel základní školy

 

Dokumenty k zápisu

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies