Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Němčina je mateřským jazykem přibližně 100 milionů obyvatel a tedy nejrozšířenějším jazykem v Evropě. Je také jazykem našich sousedů a jazykem vědy a výzkumu (2. nejdůležitějším po angličtině). Žáci zpravidla začínají angličtinou jako 1. cizím jazykem a pokud zvolí jako 2. cizí jazyk němčinu, najdou v ní řadu podobností, neboť se jedná o příbuzné jazyky.

Od školního roku 2016/2017 němčinu vyučujeme podle novinky na českém trhu, učebnice Beste Freunde vydavatelství Hueber. Jak už napovídá titul Beste Freunde, učebnicí provází žáky parta kamarádů, kteří jsou jim jako vrstevníci blízcí. Prožívají spolu příběhy všedního dne a tím, jak se dostávají do živých, často i emocionálně zabarvených situací, usnadňují žákům zapamatování nových slov i gramatických struktur. Zvláštní roli přitom hraje postava Anny, která se jako dítě ze smíšené česko-německé rodiny ujímá role zprostředkovatelky a pomáhá radou nebo vysvětlující poznámkou, což se týká jak jazyka, tak interkulturního kontextu. Učebnice pracuje s cyklickou výstavbou gramatiky v malých krocích. Motivuje žáky k učení současnou slovní zásobou německé mládeže. Výuka v hodinách je pravidelně zpestřována i prací s různými dalšími zdroji a médii.

Žáci mají možnost zúčastnit se soutěže v NJ, již několikátým rokem naše škola pořádá obvodní kolo olympiády v NJ. Rádi se také účastníme akcí podporujících výuku NJ, kulturních programů v Goethe-Institutu nebo cestujeme do německy mluvicích zemí.

Po dosažení jednotlivých úrovní budou žáci způsobilí složit mezinárodní certifikátové zkoušky Fit in Deutsch 1 a 2 orgazinované Goethe-Institutem.

Vyučující: Mgr. Lenka Šimánková, Bc. Markéta Popelářová

    1 2 3 Kniha Video

EasyCookieInfo