Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) byla v naší škole poprvé použita ve školním roce 2011-2012 u žáků 8. a 9. ročníku v předmětu výtvarná výchova, kterou vyučovala anglicky mluvící rodilá mluvčí, kvalifikovaná i pro výuku výtvarné výchovy.

Jde o metodu, která je podporována mnoha evropskými zeměmi, a doporučována jako vhodný prostředek rozvoje žáků, obzvláště těch nadaných. Metoda začleňuje prvky cizojazyčné výuky do předmětů nejazykového charakteru, integruje výuku předmětu a cizího jazyka, a tím umožňuje, aby si žák osvojil znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

Mezi nesporné výhody této metody patří zejména vyšší nároky na rozvoj poznávacích procesů žáků nad rámec běžných učebních osnov a obsahů. Také výraznou měrou napomáhá rozvoji komunikativních dovedností efektivním způsobem. Žáci jsou nuceni jazyk používat v jeho přirozené funkci – tedy jako nástroje komunikace. Jazyk se stává prostředkem, nikoli cílem výuky, což, mimo jiné, má nesmírnou motivační hodnotu.

Od školního roku 2013/2014 rozvíjíme funkční bilingvismus dětí již na 1. stupni, a to prostřednictvím takzvaných CLIL showers (kratší úseky hodiny zaměřené na nejazykový obsah vedené v anglickém jazyce).

Na 2. stupni jsou od školního roku 2014/2015 vedeny v anglickém jazyce hodiny hudební výchovy. Věříme, že díky tomu vylepšujeme jejich komunikační dovednosti a výslovnost. Dále je v anglickém jazyce metodou CLIL veden předmět Svět práce v 8. ročníku a v 9. ročníku 
povinně volitelný předmět Culture and media studies. CLIL showers jsou také nezbytnou součástí hodin anglického jazyka.

docVíce o metodě CLIL

Více také zde

Marsh, D. & Langé, G. (Eds.) (2000). Using languages to learn and learning to use languages. Jyväskylä: UniCOM. ISBN 951-39-0765-1