Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Výchovný poradce: Mgr. Jana Kalašová

Náplň práce výchovného poradce:

1. Péče o žáky s výukovými a výchovnými obtížemi, zdravotním postižením a mimořádným nadáním:

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
 • zajišťuje podklady pro vyšetření žáků v PPP, SPC
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
 • zajišťuje poradenskou péči pro žáky v obtížných situacích
 • společně se školním psychologem, speciální pedagožkou a metodičkou prevence vyhledává a pracuje se žáky, jejichž chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • spolupracuje s PPP, SPC, středními školami, sociálními odbory obvodních úřadů
 • společně s ostatními pedagogy se podílí na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a hodnotí průběžně jejich účinnost


2. Volba povolání:

 • sleduje možnosti získávání informací o nabídce středních škol a informuje žáky o studijních možnostech
 • poskytuje individuální konzultace pro žáky a rodiče
 • spolupracuje s učiteli se zaměřením na volbu povolání
 • koordinuje svoji činnost s pedagogy ze středních škol a zaměstnanci z úřadu práce


3. Dokumentace

 • vede databázi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s vývojovými poruchami učení, zdravotním postižením, výchovnými problémy, mimořádným nadáním a pravidelně ji aktualizuje
 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
 • eviduje individuální vzdělávací plány


Konzultační hodiny pro žáky a učitele:
lichý čtvrtek 13:45– 15:00

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:
sudý čtvrtek 13:45– 15:00 (jiný termín možný po telefonické domluvě)

Kontakt: [email protected]