Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Školská rada
Školská rada má celkem devět členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky a všichni její členové musí být způsobilí k právním úkonům.

Školská rada (Sbírka zákonů č. 472/2011 § 168)

1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
2. schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy,
3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
9. podává návrh na odvolání ředitele,
10. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.


Výsledky voleb pedagogických pracovníků do Školské rady

ne 5. 9. 2018 proběhla volba pedagogických pracovníků do Školské rady. Byly zvoleny všechny tři navrhované navrhované kandidátky:

Mgr. Magdaléna Kafková: 37 hlasů

Mgr. Miloslava Nevyhoštěná: 37 hlasů

Mgr. Kateřina Matoušková: 37 hlasů

Voleb se zúčastnilo 37  z 41 pedagogických pracovníků.
Moc děkujeme kolegyním za ochotu a zájem pracovat pro školu. Gratulujeme a přejeme hodně sil.

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle volebního řádu Školské rady byli zvoleni:

členové za MČ Praha 7: (2018)
Marcela Kašparová
Pavel Tauer
Mgr. Hana Šišková

členové za pedagogy:

Mgr. Magdaléna Kafková (září 2018)
Mgr. Miloslava Nevyhoštěná (září 2018)
Mgr. Kateřina Matoušková (září 2018)

členové za rodiče:
Mgr. Jana Skalková, DiS (září 2018)  
Alexander Michailidis (září 2018)  
Ing. Jiří Cairola (září 2018)  

pdfVýsledky volby zákonných zástupců školské rady 259.35 KB

pdfVýsledky volby pedagogů zástupců školské rady262.24 KB

pdfSložení školské rady 2018 - 2021210.54 KB