Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Školská rada
Školská rada má celkem devět členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky a všichni její členové musí být způsobilí k právním úkonům.

Školská rada (Sbírka zákonů č. 472/2011 § 168)

1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
2. schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy,
3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
9. podává návrh na odvolání ředitele,
10. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.


Složení ŠKOLSKÉ RADY 2021-2022

Za MČ

Marcela Kašparová   kasparka@seznam.cz 

Pavel Tauer   tauerp@praha7.cz, tauer@me.com

Mgr. Hana Šišková   siskovah@praha7.cz

Za pedagogy

Mgr. Romana Burdychová   burdychova@plaminkova.cz

Mgr. Radka Tůmová   tumova@plaminkova.cz

Mgr. Šárka Maroušková   marouskova@plaminkova.cz

Za zákonné zástupce

Mgr. Jana Skalková, DiS   skalkova.j@gmail.com
Pavel Broum
Jan Hrdina


Zápisy ze schůzí školské rady

pdfJednací řád školské rady1.56 MB

pdfVýsledky volby zákonných zástupců školské rady 251.15 KB

pdfVýsledky volby pedagogů zástupců školské rady262.24 KB

pdfSložení školské rady 2018 - 2021210.54 KB

EasyCookieInfo