Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Školská rada
Školská rada má celkem devět členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky a všichni její členové musí být způsobilí k právním úkonům.

Školská rada (Sbírka zákonů č. 472/2011 § 168)

1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
2. schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy,
3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
9. podává návrh na odvolání ředitele,
10. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.


Složení ŠKOLSKÉ RADY 2018 -2021

na další volební období 3 let dostali mandát:

Za MČ

Marcela Kašparová   kasparka@seznam.cz 

Pavel Tauer   tauerp@praha7.cz, tauer@me.com

Mgr. Hana Šišková   siskovah@praha7.cz

Za pedagogy

Mgr. Vilma Ottová   ottova@plaminkova.cz

Mgr. Radka Tůmová   tumova@plaminkova.cz

Mgr. Richard Sukovič   sukovic@plaminkova.cz

Za zákonné zástupce

Ing. Jiří Cairola   jiricairola@gmail.com

Mgr. Jana Skalková, DiS   skalkova.j@gmail.com

Alexander Michailidis   michailidis.sasha@gmail.com


pdfJednací řád školské rady215.98 KB

pdfVýsledky volby zákonných zástupců školské rady 251.15 KB

pdfVýsledky volby pedagogů zástupců školské rady262.24 KB

pdfSložení školské rady 2018 - 2021210.54 KB