Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Školní poradenské pracoviště bylo v naší škole zřízeno 1. září 2007. Od 1. září 2016 v souvislosti s novelou školského zákona tvoří tým školního poradenského pracoviště školní psycholožka (Mgr. Kateřina Matoušková), výchovná poradkyně (Mgr. Lenka Šimánková), školní metodička prevence (Mgr. Radka Tůmová). 

Školní poradenské pracoviště naplňuje především tyto cíle:

  • pracuje se všemi subjekty školy a vytváří tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování
  • sleduje účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytváří metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • připravuje podmínky a rozšiřuje možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, individuální reedukace některých žáků
  • buduje příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posiluje průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohlubuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytuje metodickou podporu učitelům
  • prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integruje poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.


pdfRozvrh školního poradenského pracoviště

pdfPlán minimálního preventivního programu na školní rok 2020/2021

pdfPlán činnosti školního poradenského pracoviště při ZŠ Fr. Plamínkové pro školní rok 2020/2021

pdfRoční plán úkolů výchovného poradce 2020/2021

pdfPlán práce kariérového poradce 2020/2021

pdfPlán činnosti školního psychologa při ZŠ F. Plamínkové pro školní rok 2020/2021

pdfStrategie předcházení školní neúspěšnosti

 

EasyCookieInfo