Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

spolecne
Tématem setkání s rodiči je podpora školní komunity, posílení vazeb jejích členů a společná
práce na problematice inkluze a rozvoje demokratické kultury ve specifických reáliích dané
školy. Ve smyslu textu výzvy se bude jednat o prezentaci aktivit projektu s následnou
diskusí.
Smyslem setkání je v první řadě (blíže) představit rodičům aktivity probíhající / realizované v
rámci projektu, ozřejmit jejich smysl a dopady do školy a přínos pro jednotlivé žáky.
Následná diskuse bude vedle reflexe stávajících aktivit, a z ní plynoucích ponaučení, cílit na
sběr potřeb a očekávání pro období příští a jejich kritické zhodnocení ve vztahu ke kultuře
školy a vizi jejího rozvoje, materiálním a organizačním možnostem a v neposlední řadě
zavzetí rodičů do formování konkrétních praktických kroků k jejich naplnění.
Jednotlivé bloky setkání budou mít následující obsahovou náplň:
0. blok - příprava prezentace (vedení školy, garant projektu, externí odborník)
1. blok - prezentace (externí odborník), cca 30 minut
2. blok - panelová diskuse (moderuje externí odborník), cca 45 minut
3. blok - skupinové tématické dílny (facilituje externí odborník), cca 45 minut
-
Za cíl si setkání klade:
- rozšířit povědomí rodičů o probíhajících aktivitách školy,
- posbírat rodičovskou zpětnou vazbu a identifikovat jejich potřeby,
- zavzít rodiče do formulace akčních kroků pro budoucí období,
- průřezově podpořit vazby napříč školní komunitou.
Cílovou skupinou jsou rodiče (zákonní zástupci) žáků.
EXTERNÍ ODBORNÍK - interní oponent prezentace, prezentující, moderátor a facilitátor
Bohdan Fuka (1979)
- facilitátor, lektor komunikačních dovedností (www.odyssey.cz)
- praxe v oboru od roku 2003
- https://www.linkedin.com/in/bohdanfuka/

EasyCookieInfo