Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Základní škola Františky Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz

a)         základní školy,

b)         školní družiny,

c)         školní klub,

d)        školního stravování,

e)         závodního stravování zaměstnanců.

Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním přímo souvisejí, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

zřizovací listina vydaná Městskou částí Praha 7 usnesením  Zastupitelstva městské části Praha 7 č. 0008/16-Z z jednání č. 01 ze dne 18.1.2016

3. Organizační struktura

ředitel školy

zástupkyně ředitelky

vedoucí předmětových komisí a metodického sdružení

pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci

pdfOrganizační struktura

4. Kontaktní spojení

sídlo: Františka Křížka 2, 170 00 Praha 7 – Holešovice

úřední hodiny: PO až PÁ 7-14:30 hodin

telefon: 233 379 109

e-mail: skola@plaminkova.cz  andrle@plaminkova.cz

datová schránka: ssqkn4n

web: www.plaminkova.cz

5. Případné platby

51-2509910217/0100

6. IČ

62930958

7. DIČ

nejsme plátcem DPH

8. Dokumenty

Školní vzdělávací program Schola lingua

pdfStrategický plán rozvoje školy 2017-2020

 

Výroční zprávy

 

Rozpočet 2013: 22 664 772 Kč

Rozpočet 2014: 22 824 463 Kč

Rozpočet 2015: 24 773 770 Kč

Rozpočet 2016: 24 235 512 Kč

Rozpočet 2017: 25 050 184,-Kč

Rozpočet 2018: 24 661 100,- Kč
+ účelová dotace na rozvoj školy 1 400 000,- Kč
celkem na rok 2018: 26 061 100,- KČ

Rozpočet na rok 2019 je 28 177 100,- Kč

9. Žádosti o informace

osobně v kanceláři ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ, Praha 7, Fr. Křížka 2, 170 00 Praha 7

elektronicky:skola@plaminkova.cz  andrle@plaminkova.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

osobně v kanceláři ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ, Praha 7, Fr. Křížka 2, 170 00 Praha 7

elektronicky:skola@plaminkova.cz  andrle@plaminkova.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně, lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat: 
a) v úředních hodinách u hospodářky školy, 
b) elektronicky na e-mailové adrese školy, 
c) poštou na doručovací adresu školy

d) datovou schránkou.

12. Formuláře

docxŽádost o přestup žáka ke vzdělávání v ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ, Praha 7  

Další formuláře na http://www.plaminkova.cz/zadosti-a-omluvenky a http://www.plaminkova.cz/ke-stazeni/category/2-ostatni

13. Popisy postupů

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/index.html  

14. Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

pdfŠkolní řád ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ

15. Úhrady za poskytování informací

v případě tisku: 2,- Kč / A4

v ostatních případech: zdarma

16. Licenční smlouvy

-

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí o informace v roce 2015: 0

Počet podaných žádostí o informace v roce 2016: 0

Počet podaných žádostí o informace v roce 2017: 0

Počet podaných žádostí o informace v roce 2018: 0

18. Návrh rozpočtu

pdfNávrh rozpočtu 2018 a 2019 a návrh střednědobého výhledu rotzpočtu 2019/2020 a 2020/2021

pdfNávrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu přispěvkové organizace na roky 2020 a 2021

Výroční zprávy MČ P7

EasyCookieInfo